بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

آف پروتیین و احیای مو شامل:
احیا و پروتتین موی تاشانه ۶۰۰تومان
احیای و پروتیین موی بلند۸۰۰,تومان
نانو کراتین و هیدروتین با ماندگاری دوساله
بوتاکس و خاویارتراپی
احیای موی آسیب دیده با مولتی فانکشن