بیا دشت
بیا دشت
آموزش رانندگی تخصصی وحرفه ای

توضیحات آگهی

بنام خداجهت تکمیل تعلیم تخصصی وکاملاحرفه ای رانندگی توسط استادکاملامجرب وکاربلدبرای افراددارای گواهینامه وافرادی ک میخواهیدکنارافسرمحترم ب قبولی۱۰۰درصدواقعی باتضمین برسیدجهت ازبین بردن تمام ضعفهانقصهاوعیوب شمابردن درسربالایی سرازیری هادنده عقب پارک دوبل عالی در۳۰ثانیه معکوس کشی لایی کشی بردت دراتوبانهاترافیک های سنگین شهری دورمیدان هاوالی آخر(بنده استادمربی آقاهستم)تایم هرجلسه حدود۲ساعت وهزینه۲۰۰تومان وخودروجهت تعلیم پژودوپدال ترمزهستش درضمن باتمامی خودروهای خودتان ائم ازاتومات ودنده ای هم تعلیم داده می‌شود.برای تمامی سنین پذیرش دارم.