بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

آموزش تخصصی شنا زیر نظر مربیان فدراسیون شنا ایران
برگذاری دوره های آموزشی
چهار شنا
نجات غریق
مربیگری
اب درمانی
ورزش در اب