بیا دشت
بیا دشت
اپلاسییون باموم وکس طلا

توضیحات آگهی

اپلاسیون باموم وکس طلا خدمت بانوان آبادانی.
دست ۶۰
زیر بغل ۳۰
پاکامل ۸۰
بکینی ۶۰
خدمات درخانه ای خودم وخانه ای مشتری
خانه ای مشتری بعدازظهرساعت ۶ به بعد
یه کرایه باخود مشتری هست.