بیا دشت
بیا دشت
با مهارتکده استاد کار شو مغازه خودت را داشته باش

توضیحات آگهی


با مهارتکده کسب مهارت کسب کن و استخدام شوید
دوره های حسابداری
برنامه نویسی
مکانیک
تعمیرکاری
تاسیسات و ….