بیا دشت
بیا دشت
تلویزیون  آنتیک باکلیدلمسی با آنتن سرخود

توضیحات آگهی

عالی
آماده
کمیاب
نوستالژیک
ببیشترین قیمت پیشنهادی واگذارمیشود