بیا دشت
بیا دشت
تهیه و تنظیم انواع قرارداد کاری

توضیحات آگهی

تهیه وتنظیم قرارداد
کار موقت
کار درصدی /پورسانتی
کار دایم
پیمانکاری
بازاریابی
دورکاری
امور اداری