بیا دشت
بیا دشت
حمل بار و تهیه مصالح ساختمانی با بنز تک ده تن

توضیحات آگهی

حمل بار به تمام نقاط استان خراسان شمالی و رضوی
تهیه و توزیع حمل مصالح ساختمانی
ماسه آجر بلوک خاک