بیا دشت
بیا دشت
خدمات کاشت ناخن

توضیحات آگهی

کاشت ناخن کوتاه با لاکژل (۱۴۰)
کاشت ناخن متوسط و بلند (۱۷۰)

ترمیم ناخن کوتاه با لاکژل(۱۰۰)
ترمیم ناخن متوسط و بلند (۱۵۰)