بیا دشت
بیا دشت
دعاوی کارگر وکارفرما

توضیحات آگهی

قبول تمامی دعاوی کارگر وکارفرما
مرخصی ،
از کارافتادگی
پاداش
سنوات
اضافه کاری
جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید