بیا دشت
بیا دشت
دوره های مدیریتی کسب وکار

توضیحات آگهی

برگزاری دوره های مدیریتی کسب وکار
ویژه مدیران و کارآفرینان
قابل ترجمه
امتیاز اور جهت اخذ اقامت
ارتقا شغلی
جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید