بیا دشت
بیا دشت
سرمایه گذاری

توضیحات آگهی

با سرمایه گذاری در بیمه سامان
سودی فرا تر از بانک دریافت کنید
آینده ای روشن
ذخیره اندوخته ۲۵ تا ۱۰۰ برابر سرمایه اولیه
دارای پوشش های از قبلیل
سرمایه فوت.حادثه.ازکار افتادگی.نقص عضو.بیماری
دریافت وام تا ۹۰ درصد اندوخته