بیا دشت
بیا دشت
سهام ۲۰ متری ارتش

توضیحات آگهی

فروش سهام ۲۰ متری ارتش
سنوات ۱۷ سال
واریزی سال ۹۹
دارای دفترچه قرارداد
مدارک کامل