بیا دشت
بیا دشت
سهام ۵۰ متری بنیاد تعاون ارتش

توضیحات آگهی

سهام ۵۰ متری
واریزی سال ۹۸
سنوات ۲۰
دارای دفترچه قرارداد