بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

قالی شویی(قالیشویی عدالت پردیس )
معتبرترین قالیشویی بابرند کشوری
اولین قالیشویی کاملا مکانیزه درتهران بزرگ
مجهزه به دستگاه شستشوروز دنیا
مراحل شستشوخاکگیری قبل از شستشو
شستشودر۲مراحل پشت وروابکشی کامل پشت ورو فرشها بعداز شستشو بادستگاه ضدچروک اتو واهارمیخوردوصاف صاف تحویل داده می شود
درضمن اگر فرش چروک ویا شکسته دارید فرش شمارا اتوواهارزده می شود
وصاف تحویل مشتری داده می شود
سرویس سراسر پردیس بومهن رودهن
جاجرودسدلتیان

منطقه

فاز۱۱
فاز۸
فاز۴
فاز۳
فاز۵
فاز۹
فاز۱