بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

قالی شویی(قالیشویی گل ابریشم،)
معتبرترین قالیشویی بابرند کشوری
اولین قالیشویی کاملا مکانیزه درپردیس
مجهزه به دستگاه شستشوروز دنیا
مراحل شستشوخاکگیری قبل از شستشو
شستشودر۲مراحل پشت وروابکشی کامل پشت ورو فرشها بعداز شستشو بادستگاه ضدچروک اتو واهارمیخوردوصاف صاف تحویل داده می شود
درضمن اگر فرش چروک ویا شکسته دارید فرش شمارا اتوواهارزده می شود
وصاف تحویل مشتری داده می شود
سرویس سراسر پردیس بومهن رودهن جاجرود سدلتیان