بیا دشت
بیا دشت
قبولی وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

توضیحات آگهی

قبول وکالت در دعاوی
الف:حقوقی شامل .مطالبه وجه چک سفته ،الزام به ایفای تعهد ،ابطال قراردادها…
ب:دعاوی کیفری شامل ،جعل ،کلاهبرداری ،فروش مال غیر ، مواد مخدر و..
ج:دعاوی خانواده شامل .طلاق ،استرداد جهیزیه، ملاقات فرزند ،اثبات زوجیت و…
د:دعاوی ملکی شامل الزام به تنظیم سند ،موجر ومستاجر، تخلیه ملک و..
حق الوکاله توافقی و بصورت اقساط