بیا دشت
بیا دشت
مداح اهل بیت:کربلایی مهدی سوارشجاع

توضیحات آگهی

پذیرش مجالس شما دراسرع وقت

تشیع.سوم.چهلم.سالگرد.

چاووشی حجاج وکربلا وروضه
عزاداریها وسوگواریها