بیا دشت
بیا دشت
مشاوره جهت اخذ هرگونه مدرک تحصیلی و ازمون ها

توضیحات آگهی

دیپلم ردی ها ، بزرگسالان ، کلیه رشته ها بصورت قانونی و زیر نظر آموزش و پرورش ، مشاوره وآموزش و قبولی در ازمون ها بصورت تضمینی ، مشاوره در خصوص صدور اخذ کلیه مجوزات