بیا دشت
بیا دشت
مشاوره حقوقی وقبولی وکالت

توضیحات آگهی

♦️♦️حق گرفتنی است♦️♦️

📝📝تهیه و تنظیم انواع لوایح ،دادخواست ،شکواییه 📝📝

🖍🖍🖍دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی ملکی ،دعاوی خانواده 🖍🖍🖍

📌📌📌مشاوره حضوری با تعین وقت قبلی 📌📌

📍📍حق الوکاله توافقی وبصورت اقساطی📍📍