بیا دشت
بیا دشت
مهارت کسب کن کارفرمای خودت باش

توضیحات آگهی

یه سر به مهارتکده بزن
هر مهارتی خواستی کسب کن و کسب و کار, خودت را راه بنداز
فیلم های آموزشی با کیفیت جهت مهارت آموزی در
حسابداری
مکانیک
خدمات
برق خودرو
کامپیوتر
برنامه نویسی و …

www.maharatk‌adeh.org