بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

میرداماد
میدان مینا
دسترسی آسان

۱۴۳متر سه اتاق
موقعیت
۵۰متر قدرالسهم
کم واحد

مشاور تخصصی منطقه سه
املاک اداری دلتا
حیدری