بیا دشت
بیا دشت
میز اداری

توضیحات آگهی

یک عدد میز سالم
دارای دو کشو و یک طبقه و یک کمد
مزاحمت =پیگیری همسرم