بیا دشت
بیا دشت
میز تلفن

توضیحات آگهی

میز تلفن برنزی
سالم بدون هیچ خط وخش یا شکستگی