بیا دشت
بیا دشت
نخ سردوز

توضیحات آگهی

نخ سردوز استفاده نشده کیلو100تومان هریک عددش 1کیلومیشه ازهررنگ 3رنگ موجوده