بیا دشت
بیا دشت
وکالت و مشاوره در دعاوی کارگر وکارفرما

توضیحات آگهی

مشاوره در خصوص موضوعات
مرخصی
بیمه بیکاری
پاداش
اضافه کاری
سنوات
پاداش
مشاغل سخت وزیان اور
قبول وکالت در دعاوی اختلافات کارگر و کارفرما