بیا دشت
بیا دشت
ویژه خانم های اتباع

توضیحات آگهی

خانم های اتباع خارجی
🚫 دنبال کار هستید
🚫 شرایط کار کردن بیرون نداری
🚫 بهت کار نمیدن
🚫 بچه داری ونمیتونی بیرون کارکنی

پس به این شماره بیا روبیکا پیام بده تا درآمد ماهانه خودتون کسب کنید