بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

تولید شده توسط گروه صنعتی پیشتازصنعت
تولیدکننده کودپاش دامی ،گاو آهن برگردان ،سیکلوتیلر وچاپر خورشیدی تک درام
شماره تلفن ثابت:05145263600