بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

بنام خدا
سلام
گوسفند زنده
مناسب عقیقه
عروسی
کربلایی
حجاج
وتمام مراسمات شما عزیزان
خدمات قصابی .اعم از ذبح کردن ،پوست کردن ،و تکه تکه کردن گوشت به سلیقه شما عزیزان
************رایگان ***************
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
*********************************