بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

گیتار دیاموند
درحد نو
سیم هاش تازه عوض وکوک شده
تمیز وسالم